ยังไม่ได้เข้าเสู่ระบบ || หน้าแรก ||
::เข้าสู่ระบบ::
user :

pass :

::Link : ผู้สนับสนุนเว็บ::
 กศน. CHULATUTOR
 สอบ BMAT คืออะไร
 สอบ SAT คืออะไร
 สอบ Digital SAT คืออะไร
 UCAT
 MCAT

::ข้อสอบครูผู้ช่วย::
 การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร4
 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร3
 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 การวิจัยทางการศึกษา
 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 การพัฒนาผู้เรียน
 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 หลักการสอน/เน้นผู้เรียน
 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
 ความรอบรู้ ชุดที่ 4
 ความรอบรู้ ชุดที่ 3
 ความรอบรู้ ชุดที่ 2
 ความรอบรู้ ชุดที่ 1

::Download File Free::
 แนวข้อสอบมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 สรุปพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 11 เทคนิคเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนเรียนเก่งจำแม่นและได้คะแนนดี
 สรุปสาระสำคัญข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565
 หลักฐานการจ่ายเงินเกี่ยวกับงบประมาณในสถานศึกษา
 การจัดการเรียนรู้ (Learning Management)
 ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยี
 การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 วงเงินเล็กน้อย การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ที่มาของชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย
 สมรรถนะครู (Teacher Competency)
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 เตรียมสอบครูผู้ช่วย ตอนที่ 1 ครูผู้ช่วยสอบอะไรบ้าง ?
 งานสารบรรณ หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
 งานสารบรรณ หนังสือประชาสัมพันธ์
 งานสารบรรณ หนังสือสั่งการ
 งานสารบรรณ หนังสือประทับตรา
 งานสารบรรณ หนังสือภายใน
 งานสารบรรณ หนังสือภายนอก
 การบริการแนะแนว
 ปรัชญาพื้นฐานของการแนะแนว
 หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
 ค่านิยม (Value)
 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
 การออกจากราชการ (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547)
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 2S 4M
 Performance Management (ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน)
 Knowledge Management (กระบวนการจัดการความรู้)
 HR Professional (ภารกิจและหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์)
 ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
 Talent Management (การบริหารจัดการคนเก่งในองค์กร)
 HR Scorecard (การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล)
 การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ แนวใหม่
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า วยการเบิ เงินจากคลั การรั เงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
 3 มิติ PMQA กับ ระบบราชการ 4.0
 ระบบราชการ 4 0
 สรุปการแนะแนวทางการศึกษา
 สรุปการแนะแนวทางการศึกษา
 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
 ลักษณะของครูที่ดี
 ลักษณะของข้าราชการที่ดี
 ความเป็นครู
 สรุปการวางแผนการศึกษา
 สรุปพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562
 สรุปการให้คำปรึกษา (Conselling)
 กลไกการป้องกันตัวเอง (Defense Mechanism)
 สรุปแนวคิดของนักการศึกษา
 สรุปวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ PA
 สรุปการพัฒนาผู้เรียน
 จิตวิทยาการศึกษา
 สรุปจิตวิทยา
 เอกสารหลักฐานการศึกษา
 การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา (Innovation&Information Technology in Education)
 การจัดทำหน่วยการเรียนรู้
 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 4 พ ศ 2564 ภาคผนวก 6
 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
 แนวข้อสอบความรอบรู้รัชกาลที่ 10
 ความแตกต่างระหว่าง CSFs & KPIs
 การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ Result Base Management : RBM
 ข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ชุดที่ 2
 ข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ ชุดที่ 1
 ข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ ชุดที่ 2
 ข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ ชุดที่ 1
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
  กฎกระทรวงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564
 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 ข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
 ข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
 แนวข้อสอบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการปี  2555
 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (50 ข้อ วิเคราะห์ข้อสอบ)
 ข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(20 ข้อ วิเคราะห์ข้อสอบ)
 เชาว์ปัญญา (Intelligence)
 10 ประเภทสื่อการเรียนการสอน
 สรุปย่อแนวคิดของนักการศึกษา
 แนวข้อสอบวิจัยทางการศึกษา ชุดที่ 2
 แนวข้อสอบวิจัยทางการศึกษา ชุดที่ 1
 แนวข้อสอบเตรียมสอบศึกษานิเทศก์ ชุดที่ 2
 แนวข้อสอบเตรียมสอบศึกษานิเทศก์ ชุดที่ 1
 แนวข้อสอบงานสารบรรณ ชุดที่ 2
 แนวข้อสอบงานสารบรรณ ชุดที่ 1
 แนวข้อสอบเตรียมสอบข้าราชการ ชุดที่ 10
 แนวข้อสอบเตรียมสอบข้าราชการ ชุดที่ 9
 แนวข้อสอบเตรียมสอบข้าราชการ ชุดที่ 8
 แนวข้อสอบเตรียมสอบข้าราชการ ชุดที่ 7
 รูปแบบการสอนของแฮร์บาร์ต(Herbart Method)
 สมรรถนะครูผู้สอน
 แนวข้อสอบเตรียมสอบข้าราชการ ชุดที่ 6
 แนวข้อสอบเตรียมสอบข้าราชการ ชุดที่ 5
 แนวข้อสอบเตรียมสอบ ชุดที่ 4
 แนวข้อสอบเตรียมสอบข้าราชการ ชุดที่ 2
 แนวข้อสอบเตรียมสอบข้าราชการ ชุดที่ 1
 แนวข้อสอบวิชาการศึกษา
 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก
 เงินรายได้แผ่นดิน
 การบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 ประเภทของเงินในสถานศึกษา
 สรุปพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 สรุปพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
 สรุปมาตรฐานวิชาชีพ(ล่าสุด)
 นโยบายและจุดเน้น รมต.ศธ.63
 สรุปการลา 11 ประเภท
 ข้อสอบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 ระเบียบการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถถานที่ (ฉบับที่2) 2563
 ข้อสอบจุดเน้น นโยบาย สพฐ.ปี 63
 ข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปี
 แนวข้อสอบมาตรฐานทางจริยธรรม
 สรุปแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 การเป็นข้าราชการที่ดี
 ข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 สรุปแก้ไขเปลี่ยนแปลงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2562
 รวมฮิตตัวเลขจำพรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
 ข้อสอบที่ออกบ่อยพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 สรุปพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556
 สรุปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ 60
 สรุประเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี60
 ข้อสอบรัฐธรรมนูญ60
 สรุปคำสั่ง คสช.
 การควบคุมภายใน
 ว13/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในกระทรวงศึกษาธิการ
 ตัวอย่างหนังสือการตรวจสอบพัสดุประจำปี
 ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปี
 ความรอบรู้วัฒนธรรมและประเพณี
 ประเภทของการสอบ (Educational Test)
 สรุปประเทศอาเซียน
 สรุป 22 สาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 9 ข้อสรุปกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 11 ข้อสรุปกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
 30 ข้อสรุปกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 วิธีแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)
 วิธีสอนแบบบทบาทสมมติ (Role Playing)
 วิธีสอนแบบหน่วย (Unit Teaching Method)
 การสอนแบบพัฒนาความสามารถเฉพาะ (Talents Unlimited)
 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT
 วิธีสอนแบบทดลอง (Laboratory Method)
 การสอนแบบโครงาน (Project Method)
 การสอนแบบถามตอบ (Ask and Question Model)
 วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method)
 การสอนแบบศูนย์การเรียน (Learning Center)
 การสอนแบบโครงสร้างความรู้ (Graphic Organizer)
 เทคนิคการเรียนรู้โดยการร่วมมือร่วมใจ
 การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative Learning)
 กระบวนการเรียนรู้
 แนวคิดหลักของการจัดการเรียนรู้แบบ Story Line
 เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
 สื่อการเรียนรู้
 หลักสูตรอิงมาตรฐาน
 การเก็บรักษาและทำลายหนังสือราชการ
 ทฤษฎีหมวก 6 ใบ
 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Learning Integration)
 การเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิข้าราชการ
 สรุปย่อปรัชญาการศึกษา
 ทฤษฎีพหุปัญญา
 สรุปย่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560สรุปย่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน
 หน่วยการเรียนรู้
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ตัวชี้วัด
 หน่วยการเรียนรู้
 หลักสูตร (Curriculum)
 ประเมิน ว21 ครูต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
 คำอธิบายรายวิชา
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.​ 2540 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
 สรุปแนวข้อสอบวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ข้อสอบพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ​2562
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 เทคนิคการเขียนวิสัยทัศน์
 เทคนิคการเขียนผลงาน
 T-Sar ว.21(ครูผู้สอน)
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ​ 2562
  ตัวอย่างแผนปฏิบัติการปฐมวัย(ไฟล์word)
 อุทธรณ์และร้องทุกข์
 คู่มือธุรการโรงเรียน(ฉบับล่าสุด)
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
 ประกาศกระทรวงยุติธรรมเรื่อง รางวัลนำจับคดียาเสพติด
 เปิดยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรก
 การทำข้อสอบบทความ
 การเรียงลำดับ
 การสังเกตประโยคบกพร่อง
 การพิจารณาสำนวน สุภาษิต คำพังเพย
 แนวข้อสอบงานสารบรรณ ชุดที่ 1
 สรุปวันประดับธงชาติไทยล่าสุด
 เครื่องหมายที่ควรรู้ในภาษาไทย
 การจำแนกคำและชนิดของคำ
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน
 เทคนิคการอ่านคำ
 เทคนิคการสะกดคำ
 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
 กฎ ก ค ศ ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน 2561
 คำถามยอดฮิต จิตวิทยาการศึกษา
 ธรรมะและหลักคุณธรรมที่ควรรู้ 1 หลักธรรมของศาสนาพุทธ
 สรุปย่อ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 10:8:61
 สรุปย่อ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 Roadmap กระทรวงศึกษาธิการปฏิรูป 6 ด้าน
 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย:การศึกษาขั้นพื้นฐาน:ศูนย์การศึกษาพิเศษ
 สรุปย่อโรงเรียนประชารัฐ
 ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 2551
 อุดมการณ์สำหรับครู
 เหตุการณ์สำคัญ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1
 สรุปย่อ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 อุปมา-อุปไมย สไตล์ผอ.หนุ่ม ครับ
 สรุปย่อ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
 สรุปย่อ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
 ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล
 สรุปย่อ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
 จริยธรรมเป้าหมาย 20 ประการ
 สรุปย่อ พรบ.การศึกษาสำหรับคนพิการ 2551
 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับครู
 สรุปย่อคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 Update หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
 หนังสือขออนุญาตสอบครูผู้ช่วย
 การบริหารจัดการชั้นเรียนและการวิจัยในชั้นเรียน
 จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนวการศึกษา
 นักจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนวการศึกษา
 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ และ สรุปแนวคิดทฤษฎีการคิดวิเคราะห์
 หลักการที่เน้นการสอนวิเคราะห์
 สรุปย่อหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2559
 คุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพครู
 พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 2561
 บรรยายการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 สรุปย่อหลักสูตรใหม่ ปี60
 เอกสารบรรยายแก้ไขหลักสูตรการงานอาชีพฯ 60
 การปรับปรุงกลุ่มสาระการงานอาชีพ
 การศึกษาในศตวรรษที่ 21
 PLC
 EEC
 สรุปสมรรถนะครูและบุคคลากรทางการศึกษา
 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
 ข้อสอบประกันคุณภาพการศึกษา
 File ติวเศรษฐกิจพอเพียง
 File ติวศาสตร์พระราชา
 File ติวไทยนิยม ยั่งยืน
 ข้อสอบนโยบายรัฐบาลอัพเดทล่าสุด
 ขั้นตอนการลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
 ระเบียบฯการรักษาความลับของทางราชการ
 สรุปหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ปี2560
 พรบ.คอมพิวเตอร์ (ฉบับ 2) 2560
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 สรุประเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา
 ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ
 ข้อสอบศึกษานิเทศก์พร้อมเฉลย
 สรุปงานนิเทศ ติดตาม
 สรุประเบียบงานสารบรรณ
 หลักเกณฑ์การขอเครื่องราชฯ ปี60
 เครื่องราชอิสริยาภารณ์
 เกษตรทฤษฎีใหม่
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 หลักสูตร ปฐมวัย ปี60
 ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุปี60
 ข้อสอบSTEM

::ข้อสอบผู้บริหาร::
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ชุดที่ 2
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 2
 ข้อสอบสมรรถนะ ชุดที่ 4
 ข้อสอบสมรรถนะ ชุดที่ 3
 ข้อสอบสมรรถนะ ชุดที่ 2
 ข้อสอบสมรรถนะ ชุดที่ 1
 ข้อสอบ ภาค ก. ชุดที่ 1
 หลัการบริหารบ้านเมืองที่ดีฯ
 พรบ.จัดการศึกษาคนพิการ
 พรบ.คุ้มครองเด็ก
 พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
 พรบ.ปฏิบัติทางการปกครอง
 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ
 พรบ.สภาครูและบุคลากรฯ
 พรบ.บริหารราชการ ศธ.

การปรับปรุงกลุ่มสาระการงานอาชีพโพสต์ te 43 อ่านแล้ว : 1727 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ 1

 

::ตารางการติวสอบ::
อย่าลืมติดตาม Youtube ติวของ ผอ.หนุ่ม นะครับ

::เตรียมสอบ กศน.::
 แนวข้อสอบ กศน. เล่ม2
 แนวข้อสอบ กศน. เล่ม1
 คู่มือเตรียมสอบ กศน. เล่ม 2
 คู่มือเตรียมสอบ กศน. เล่ม1

::เตรียมสอบ ท้องถิ่น::
 แนวข้อสอบ สมรรถนะผู้บริหารท้องถิ่น
 แนวข้อสอบ : สายงานผู้บริหารท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถ
 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร
 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
 แนวข้อสอบ ความรู้เรื่องการจัดการองค์กร
 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
 การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
 เตรียมสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น
 เตรียมสอบท้องถิ่น (กฎหมายที่เกี่ยวข้อง)
 สรุปที่ออกสอบบ่อยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.​2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 รวมท้องถิ่นล่าสุด

::เตรียมสอบอาชีวศึกษา::
 แนวข้อสอบ การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรอาชีวศึกษา
 แนวข้อสอบ การจัดการอาชีวศึกษา
 แนวข้อสอบ กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา พ.ศ. 2562
 แนวข้อสอบ มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
 แนวข้อสอบ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง 2560
 แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารอาชีวศึกษาจังหวัดและอาชีวศึกษาภาค พ.ศ. 2559
 แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552
 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551

::วิชาเอก(ครูผู้ช่วย)::
 สุขศึกษาและพลศึกษา
 ประถมศึกษา
 วิทยาศาสตร์
 ภาษาไทย
 ชีววิทยา
 คอมพิวเตอร์
 ภาษาอังกฤษ
 จิตวิทยาและการแนะแนว
 ปฐมวัย
 สังคมศึกษา
 คณิตศาสตร์

::คลังข้อสอบ (VIP)::
 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
 แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
 แนวข้อสอบสมรรถนะผู้บริหาร 200 ข้อ
 แนวข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ชุดที่ 1 (50 ข้อ)
 ข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง ชุดที่ 3
 ข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง ชุดที่ 2
 ข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง ชุดที่ 1
 ข้อสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2650 (ชุดใหม่)
 ข้อสอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560
 รวมแนวข้อสอบ วิชาการศึกษา 15 ชุด (ออนไลน์วิเคราะห์ข้อสอบ)
 เจาะประเด็นลึก แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (วิชาชีพครู) “มาตรฐานวิชาชีพครู”
 แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 แนวข้อสอบ ความรอบรู้ ปี 2564
 เจาะประเด็นลึก แนวข้อสอบ “ครูผู้ช่วย” คุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ และความเป็นครู
 เจาะประเด็นลึก แนวข้อสอบ “ครูผู้ช่วย” ความรู้ทั่วไปทางวิชาชีพครู
 เจาะประเด็นลึก แนวข้อสอบ “ความรอบรู”้ นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ การเมือง”
 แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ชุดที่ 1
 ข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
 ข้อสอบการวิจัยในชั้นเรียน
 ข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
 ตลุยข้อสอบงานในหน้าที่ เล่ม 2
 ตลุยข้อสอบกฎหมายการปฏิบัติหน้าที่ เล่ม 1
 ติวเข้มสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข
 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม
 กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 แนวข้อสอบความรอบรู้2563 ชุดที่ 2
 แนวข้อสอบความรอบรู้2563 ชุดที่ 1
 พระราชบัญญัติ กศน.ชุดที่ 1
 รวมแนวข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นทุกสายงาน
 แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา
 ตลุยข้อสอบชุดที่ 2
 ตลุยข้อสอบชุดที่ 1
 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษผู้บริหาร
 เก็งข้อสอบผู้บริหาร 1,000 ข้อ
 รวมข้อสอบพรบ.ทางละเมิด/ลูกเสือ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา03/03/63
 ข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 ความรอบรู้ สู้ทุกสนามสอบ
 ข้อสอบความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 1
 ข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 ข้อสอบรัฐธรรมนูญ2560
 ข้อสอบวิชาชีพ
 รวมแนวข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นทุกสายงาน
 ข้อสอบที่ออกบ่อยครูผู้ช่วย
 ข้อสอบงานในหน้าที่ ชุดที่ 1
 ข้อสอบท้องถิ่น ชุดที่ 1
 คลังข้อสอบVIP ชุดที่ 3
 คลังข้อสอบVIP ชุดที่ 2
 คลังข้อสอบVIP ชุดที่ 1
 แนวข้อสอบความรู้ทางการนิเทศการศึกษา

::Download File VIP::
 คู่มือการเขียนหนังสือราชการ
 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตอนที่ 1
 ภาษาอังกฤษครูผู้ช่วย
 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
 ทฤษฎีการบริหาร
 สรุปย่อวิชาการศึกษา(ที่ออกสอบบ่อย)
 แนวข้อสอบเตรียมสอบข้าราชการ ชุดที่ 3
 แผนการศึกษาแห่งชาติ
 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง
 สรุปพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561
 สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
 สรุปหนังสือราชการ
 สรุปพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
 ความสามารถทั่วไป (โอเปอร์เรชั่น)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานวิชาการ ชุดที่ 1)
 งานในหน้าที่ (บริหารงบประมาณ ชุดที่ 1)
 ความสามารถทั่วไป ก.พ. (สูตรการหาอนุกรม)
 SMART : การตั้งเป้าหมายที่ดี
 I AM READY
 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (Key Performence Indicator : KPI)
 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors : CSFs)
 ทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor Theory)
 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน Performance Management : PM
 ทฤษฎีตาข่ายการจัดการ (Managerial Grid)
 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
 การควบคุมภายใน
 ทฤษฎี X , Y , Z
 POSDCoRB
 ปลาทูโมเดล
 การจัดการความรู้
 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์เบิร์ก
 สรุปพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 สรุปสมรรถนะการบริหาร
 TEAMWORK
 Re engineering
 Balanced Scorecard
 PEST Analysis
 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
 7s McKinsey
 TQM (Total Quality Management

::Link วีดีโอ ผบ.การศึกษา::
 การปรับวุฒิข้าราชการ
 การบริหารงานบุคคล Updat 2565
 ทฤษฎีการบริหาร
 สรุปพระบรมราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่ 10

::คู่มือเตรียมสอบ VIP ::
 เตรียมสอบ นักวิชาการศึกษา
 เตรียมสอบ ป.บัณฑิต เล่ม 1
 เตรียมสอบ ป.บัณฑิต เล่ม 2
 เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา(งบประมาณและบริหารทั่วไป)
 เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา(วิชาการและบุคคล)
 กฎหมายเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (กฎหมาย)
 ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
 ภาค ข. ครูผู้ช่วย ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 เนื้อหาเตรียมสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา
 ความรู้ความสามารถทั่วไป(ครูผู้ช่วย)
 งานในหน้าที่ 4 ฝ่าย
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
 จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

::Link วีดีโอ ติวผู้บริหาร::
 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)
 ผู้บริหารกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 2S 4M
 ทฤษฎีการบริหาร
 Performance Management (ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน)
 Knowledge Management (กระบวนการจัดการความรู้)
 HR Professional (ภารกิจและหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์)
 ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
 Talent Management (การบริหารจัดการคนเก่งในองค์กร)
 HR Scorecard (การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล)
 การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ แนวใหม่
 สรุปงบประมาณในสถานศึกษา
 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีในโรงเรียน (งานบริหารทั่วไป)
 แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา ชุดที่ 10
 แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา ชุดที่ 9
 แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา ชุดที่ 8
 แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา ชุดที่ 7
 แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา ชุดที่ 6
 แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา ชุดที่ 5
 แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา ชุดที่ 4
 แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา ชุดที่ 3
 แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา ชุดที่ 2
 แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา ชุดที่ 1
 สมรรถนะการมีวิสัยทัศน์
 สมรรถนะการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
 สมรรถนะการสื่อสารและจูงใจ
 สมรรถนะการวิเคราะห์และสังเคราะห์
 สมรรถนะการทำงานเป็นทีม
 สมรรถนะการพัฒนาตนเอง
 สมรรถนะการบริการที่ดี
 สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์
 สมรรถนะผู้บริหาร
 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อการและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตอนที่ 2
 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตอนที่ 1
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป : ระเบียบงานสารบรรณ
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป : งานกิจการนักเรียน : ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป : การควบคุมภายใน
 การบริหารความขัดแย้ง
 เฟรดเดอริก ดับเบิ้ลยู เทเลอร์ (Frederick W. Taylor)
 ความแตกต่างระหว่าง CSFs & KPIs
 ความแตกต่างระหว่าง CSFs & KPIs
 การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Base Management : RBM)
 สรุปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ทักษะผู้บริหาร
 วิวัฒนาการของทฤษฎีการบริหาร
 หลักและทฤษฎีบริหารการศึกษา
 POCCC
 POSDC
 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
 การบริหารการศึกษา 2 คำที่มีความคล้ายและแตกต่างกัน
 เงินรายได้แผ่นดิน
 การบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 ประเภทของเงินในสถานศึกษา
 กลุ่มการจัดการด้านการบริหาร
 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
 การบริหารงานในหน้าที่ Part 2
 การบริหารงานในหน้าที่ Part 1
 หลักธรรมในการปฏิบัติงาน
 สรุปย่อ พระราชบัญญัติลูกเสือ พ ศ 2551 (พร้อมแนวข้อสอบ)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานงบประมาณ ชุดที่ 5.10)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานงบประมาณ ชุดที่ 5.9)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานงบประมาณ ชุดที่ 5.8)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานงบประมาณ ชุดที่ 5.7)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานงบประมาณ ชุดที่ 5.6)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานงบประมาณ ชุดที่ 5.5)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานงบประมาณ ชุดที่ 5.4)
 การบริหารงานหน้าที่ (งานงบประมาณ ชุดที่ 5.3)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานงบประมาณ ชุดที่ 5.2)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานงบประมาณ ชุดที่ 5.1)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานงบประมาณ ชุดที่ 4)
 งานบริหารในหน้าที่ (งานงบประมาณ ชุดที่ 3)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานงบประมาณ ชุดที่ 2)
 การบริหารในหน้าที่ (งานงบประมาณ ชุดที่ 1)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานวิชาการ ชุดที่ 10)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานวิชาการ ชุดที่ 9)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานวิชาการ ชุดที่ 8)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานวิชาการ ชุดที่ 7)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานวิชาการ ชุดที่ 6)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานวิชาการ ชุดที่ 5)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานวิชาการ ชุดที่ 4)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานวิชาการ ชุดที่ 3)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานวิชาการ ชุดที่ 2)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานวิชาการ ชุดที่ 1)
 งานในหน้าที่ (บริหารงบประมาณ ชุดที่ 1)
 SMART : การตั้งเป้าหมายที่ดี
 I AM READY
 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (Key Performence Indicator : KPI)
 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors : CSFs)
 ทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor Theory)
 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน Performance Management : PM
 ทฤษฎีตาข่ายการจัดการ (Managerial Grid)
 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
 การควบคุมภายใน
 ทฤษฎี X , Y , Z
 POSDCoRB
 ปลาทูโมเดล
 การจัดการความรู้
 ภาวะผู้นำ : สมรรถนะหลักของผู้บริหารในยุคปฏิรูป
 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์เบิร์ก
 สรุปสมรรถนะการบริหาร
 TEAMWORK
 Re engineering
 Balanced Scorecard
 PEST Analysis
 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
 7s McKinsey
 SWOT Analysis
 TQM (Total Quality Management
 กฎ ก ค ศ ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน 2561
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 การวิเคราะห์ข้อสอบสมรรถนะผู้บริหาร

::Link Youtube::
 Youtube : ผอ.หนุ่ม ครับ

ผอ.หนุ่มติวเตอร์ @ 2018 สงวนลิขสิทธิ์