ยังไม่ได้เข้าเสู่ระบบ || หน้าแรก ||
::เข้าสู่ระบบ::
user :

pass :

::Link : กศน.::
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

::ข้อสอบครูผู้ช่วย::
 การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร4
 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร3
 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 การวิจัยทางการศึกษา
 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 การพัฒนาผู้เรียน
 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 หลักการสอน/เน้นผู้เรียน
 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
 ความรอบรู้ ชุดที่ 4
 ความรอบรู้ ชุดที่ 3
 ความรอบรู้ ชุดที่ 2
 ความรอบรู้ ชุดที่ 1

::Download File Free::
 ว13/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในกระทรวงศึกษาธิการ
 ตัวอย่างหนังสือการตรวจสอบพัสดุประจำปี
 ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปี
 ความรอบรู้วัฒนธรรมและประเพณี
 ประเภทของการสอบ (Educational Test)
 สรุปประเทศอาเซียน
 สรุป 22 สาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 9 ข้อสรุปกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 11 ข้อสรุปกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
 30 ข้อสรุปกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 วิธีแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)
 วิธีสอนแบบบทบาทสมมติ (Role Playing)
 วิธีสอนแบบหน่วย (Unit Teaching Method)
 การสอนแบบพัฒนาความสามารถเฉพาะ (Talents Unlimited)
 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT
 วิธีสอนแบบทดลอง (Laboratory Method)
 การสอนแบบโครงาน (Project Method)
 การสอนแบบถามตอบ (Ask and Question Model)
 วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method)
 การสอนแบบศูนย์การเรียน (Learning Center)
 การสอนแบบโครงสร้างความรู้ (Graphic Organizer)
 เทคนิคการเรียนรู้โดยการร่วมมือร่วมใจ
 การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative Learning)
 กระบวนการเรียนรู้
 แนวคิดหลักของการจัดการเรียนรู้แบบ Story Line
 สรุปย่อเอกสารหลักฐานการศึกษา
 เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
 สื่อการเรียนรู้
 หลักสูตรอิงมาตรฐาน
 การเก็บรักษาและทำลายหนังสือราชการ
 ทฤษฎีหมวก 6 ใบ
 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Learning Integration)
 การเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิข้าราชการ
 สรุปย่อปรัชญาการศึกษา
 ทฤษฎีพหุปัญญา
 สรุปย่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560สรุปย่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน
 หน่วยการเรียนรู้
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ตัวชี้วัด
 หน่วยการเรียนรู้
 หลักสูตร (Curriculum)
 ประเมิน ว21 ครูต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
 คำอธิบายรายวิชา
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.​ 2540 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
 สรุปแนวข้อสอบวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ข้อสอบพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ​2562
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 เทคนิคการเขียนวิสัยทัศน์
 เทคนิคการเขียนผลงาน
 T-Sar ว.21(ครูผู้สอน)
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ​ 2562
  ตัวอย่างแผนปฏิบัติการปฐมวัย(ไฟล์word)
 อุทธรณ์และร้องทุกข์
 คู่มือธุรการโรงเรียน(ฉบับล่าสุด)
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
 ประกาศกระทรวงยุติธรรมเรื่อง รางวัลนำจับคดียาเสพติด
 เปิดยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรก
 การทำข้อสอบบทความ
 การเรียงลำดับ
 การสังเกตประโยคบกพร่อง
 การพิจารณาสำนวน สุภาษิต คำพังเพย
 แนวข้อสอบงานสารบรรณ ชุดที่ 1
 สรุปวันประดับธงชาติไทยล่าสุด
 เครื่องหมายที่ควรรู้ในภาษาไทย
 การจำแนกคำและชนิดของคำ
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน
 เทคนิคการอ่านคำ
 เทคนิคการสะกดคำ
 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
 กฎ ก ค ศ ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน 2561
 คำถามยอดฮิต จิตวิทยาการศึกษา
 ธรรมะและหลักคุณธรรมที่ควรรู้ 1 หลักธรรมของศาสนาพุทธ
 สรุปย่อ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 10:8:61
 สรุปย่อ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 Roadmap กระทรวงศึกษาธิการปฏิรูป 6 ด้าน
 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย:การศึกษาขั้นพื้นฐาน:ศูนย์การศึกษาพิเศษ
 สรุปย่อโรงเรียนประชารัฐ
 ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 2551
 อุดมการณ์สำหรับครู
 เหตุการณ์สำคัญ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1
 สรุปย่อ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 อุปมา-อุปไมย สไตล์ผอ.หนุ่ม ครับ
 สรุปย่อ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
 สรุปย่อ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
 ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล
 สรุปย่อ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
 จริยธรรมเป้าหมาย 20 ประการ
 สรุปย่อ พรบ.การศึกษาสำหรับคนพิการ 2551
 รวมฮิตตัวเอลจำ พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546
 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับครู
 สรุปย่อคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 Update หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
 หนังสือขออนุญาตสอบครูผู้ช่วย
 การบริหารจัดการชั้นเรียนและการวิจัยในชั้นเรียน
 จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนวการศึกษา
 นักจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนวการศึกษา
 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ และ สรุปแนวคิดทฤษฎีการคิดวิเคราะห์
 หลักการที่เน้นการสอนวิเคราะห์
 สรุปย่อหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2559
 คุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพครู
 พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 2561
 บรรยายการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 สรุปย่อหลักสูตรใหม่ ปี60
 เอกสารบรรยายแก้ไขหลักสูตรการงานอาชีพฯ 60
 การปรับปรุงกลุ่มสาระการงานอาชีพ
 การศึกษาในศตวรรษที่ 21
 PLC
 EEC
 สรุปสมรรถนะครูและบุคคลากรทางการศึกษา
 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
 ข้อสอบประกันคุณภาพการศึกษา
 File ติวเศรษฐกิจพอเพียง
 File ติวศาสตร์พระราชา
 File ติวไทยนิยม ยั่งยืน
 ข้อสอบนโยบายรัฐบาลอัพเดทล่าสุด
 ขั้นตอนการลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
 ระเบียบฯการรักษาความลับของทางราชการ
 สรุปหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ปี2560
 พรบ.คอมพิวเตอร์ (ฉบับ 2) 2560
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 สรุประเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ
 ข้อสอบศึกษานิเทศก์พร้อมเฉลย
 สรุปงานนิเทศ ติดตาม
 สรุประเบียบงานสารบรรณ
 หลักเกณฑ์การขอเครื่องราชฯ ปี60
 เครื่องราชอิสริยาภารณ์
 เกษตรทฤษฎีใหม่
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 หลักสูตร ปฐมวัย ปี60
 ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุปี60
 ข้อสอบSTEM

::ข้อสอบผู้บริหาร::
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ชุดที่ 2
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 2
 ข้อสอบสมรรถนะ ชุดที่ 4
 ข้อสอบสมรรถนะ ชุดที่ 3
 ข้อสอบสมรรถนะ ชุดที่ 2
 ข้อสอบสมรรถนะ ชุดที่ 1
 ข้อสอบ ภาค ก. ชุดที่ 1
 หลัการบริหารบ้านเมืองที่ดีฯ
 พรบ.จัดการศึกษาคนพิการ
 พรบ.คุ้มครองเด็ก
 พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
 พรบ.ปฏิบัติทางการปกครอง
 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ
 พรบ.สภาครูและบุคลากรฯ
 พรบ.บริหารราชการ ศธ.

คลิปวีดีโออัพเดตล่าสุด

เตรียมสอบครูผู้ช่วย 18/02/63

อ่าน 1 ครั้ง
ข้อสอบผู้บริหาร VIP 2563 ชุดที่ 1
อ่าน 1 ครั้ง
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 17/02/63
อ่าน 1 ครั้ง
คลังข้อสอบกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
1 ครั้ง
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 12/02/63
อ่าน 1 ครั้ง
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 11/02/63
อ่าน 1 ครั้ง


::ข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน ::
 ข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน 2562 ชุดที่ 6
 ข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน 2562 ชุดที่ 5
 ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2562 ชุดที่ 4
 ข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน 2562 ชุดที่ 3
 ข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน 2562 ชุดที่ 2
 ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2562 ชุดที่ 1
 
 
 
 
อ่านทั้งหมด

::VDO คณิตศาสตร์ ก.พ.::
 คณิตศาสตร์พิชิต ก.พ. PART 2
 คณิตศาสตร์ พิชิต ก.พ. PART 1
 
 
 
 
 
 
 
 
อ่านทั้งหมด

::Link วีดิโอ รวมกฎหมาย::
 สรุปเนื้อหาพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (PART 5)
 สรุปเนื้อหาพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (PART 4)
 สรุปเนื้อหาพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (PART 3)
 สรุปเนื้อหาพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (PART 2)
 สรุปเนื้อหาพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (PART 1)
 สรุปเนื้อหาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (PART 7)
 สรุปเนื้อหาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (PART 6)
 สรุปเนื้อหาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (PART 5)
 สรุปเนื้อหาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (PART 4)
 สรุปเนื้อหาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (PART 3)
อ่านทั้งหมด

::Link วีดีโอ ติวครูผู้ช่วย::
 ติวครูผู้ช่วยVIP : 17:08:62
 สรุปแนวข้อสอบวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ชุดที่ 10
 แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ชุดที่ 9
 แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ชุดที่ 8
 แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ชุดที่ 7
 แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ชุดที่ 6
 แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ชุดที่ 5
 แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ชุดที่ 4
 แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ชุดที่ 3
อ่านทั้งหมด

::Link วีดีโอ ความรอบรู้::
 PDCA(วงจรบริหารงานคุณภาพ)
 การสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Method)
 การย้ายครูสังกัด สพฐ (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562
 การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
 ว13/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในกระทรวงศึกษาธิการ
 ข้อบังคับ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 ก.ค.ศ.เตือน การลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปี
 พระราชลัญจกร ประจำรัชกาล
อ่านทั้งหมด

::Link วีดีโอ ติวข้อสอบ::
 ความสามารถทางด้านเหตุผลทางภาษาไทย
 การเรียงลำดับประโยค
 ติวศึกษาธิเทศก์วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
 ติวศึกษานิเทศก์วันที่ 1 มกราคม 2561
 ข้อสอบงานในหน้าที่ข้อ 251-300
 ข้อสอบงานในหน้าที่ข้อ 201-250
 ข้อสอบงานในหน้าที่ข้อ 151-200
 ข้อสอบงานในหน้าที่ข้อ 101-150
 ข้อสอบงานในหน้าที่ข้อ 51-100
 ข้อสอบงานในหน้าที่ข้อ 1-50
อ่านทั้งหมด

::Live สด วิชาการศึกษา::
 เตรียมสอบครูผู้ช่วย 18/02/63
 เตรียมสอบครูผู้ช่วย 17/02/63
 เตรียมสอบครูผู้ช่วย 12/02/63
 เตรียมสอบครูผู้ช่วย 11/02/63
 เตรียมสอบครูผู้ช่วย 06/02/63
 เตรียมสอบครูผู้ช่วย 04:02:63
 เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย 03/02/2563
 เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย 25/01/63
 เตรียมสอบครูผู้ช่วย 18:01:63
 เตรียมสอบครูผู้ช่วย 04/01/63
อ่านทั้งหมด

::Link : ท้องถิ่น::
 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สกถ. Part : 2
 แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสังกัด กสถ. Part : 1
 ความสามารถทั่วไป (การแก้โจทย์ปัญหา)
 ความสามารถทั่วไป (กำไร ขาดทุน)
 ความสามารถทั่วไป (ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์)
 ความสามารถทั่วไป (อัตราส่วน และสัดส่วน)
 ความสามารถทั่วไป (โอเปอร์เรชั่น)
 ความสามารถทั่วไป ก.พ. (สูตรการหาอนุกรม)
 การทำข้อสอบบทความ
อ่านทั้งหมด

::Link : วิชาการศึกษา::
 กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 5 (5 STEPs)
 หลักการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์
 หลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคระห์และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 การพัฒนาหลักสูตร
 ปรัชญาการศึกษา
 หลักสูตร
 
 
 
อ่านทั้งหมด

ภาพติวทั่วประเทศ
ภาพติว ณ แก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
อ่าน 565 ครั้ง
บรรยากาศการติว ณ วังยางรีสอร์ท สุพรรณบุรี
อ่าน 532 ครั้ง

อ่าน 315 ครั้ง
บรรยากาศการติว
500 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
::ตารางการติวสอบ::
อย่าลืมติดตาม Youtube ติวของ ผอ.หนุ่ม นะครับ

::Link วีดีโอ ติวผู้บริหาร::
 หลักธรรมในการปฏิบัติงาน
 สรุปย่อ พระราชบัญญัติลูกเสือ พ ศ 2551 (พร้อมแนวข้อสอบ)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานงบประมาณ ชุดที่ 5.10)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานงบประมาณ ชุดที่ 5.9)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานงบประมาณ ชุดที่ 5.8)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานงบประมาณ ชุดที่ 5.7)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานงบประมาณ ชุดที่ 5.6)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานงบประมาณ ชุดที่ 5.5)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานงบประมาณ ชุดที่ 5.4)
 การบริหารงานหน้าที่ (งานงบประมาณ ชุดที่ 5.3)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานงบประมาณ ชุดที่ 5.2)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานงบประมาณ ชุดที่ 5.1)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานงบประมาณ ชุดที่ 4)
 งานบริหารในหน้าที่ (งานงบประมาณ ชุดที่ 3)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานงบประมาณ ชุดที่ 2)
 การบริหารในหน้าที่ (งานงบประมาณ ชุดที่ 1)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานวิชาการ ชุดที่ 10)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานวิชาการ ชุดที่ 9)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานวิชาการ ชุดที่ 8)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานวิชาการ ชุดที่ 7)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานวิชาการ ชุดที่ 6)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานวิชาการ ชุดที่ 5)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานวิชาการ ชุดที่ 4)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานวิชาการ ชุดที่ 3)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานวิชาการ ชุดที่ 2)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานวิชาการ ชุดที่ 1)
 งานในหน้าที่ (บริหารงบประมาณ ชุดที่ 1)
 SMART : การตั้งเป้าหมายที่ดี
 I AM READY
 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (Key Performence Indicator : KPI)
 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors : CSFs)
 ทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor Theory)
 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน Performance Management : PM
 ทฤษฎีตาข่ายการจัดการ (Managerial Grid)
 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
 การควบคุมภายใน
 ทฤษฎี X , Y , Z
 POSDCoRB
 ปลาทูโมเดล
 การจัดการความรู้
 ภาวะผู้นำ : สมรรถนะหลักของผู้บริหารในยุคปฏิรูป
 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์เบิร์ก
 สรุปสมรรถนะการบริหาร
 TEAMWORK
 Re engineering
 Balanced Scorecard
 PEST Analysis
 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
 7s McKinsey
 SWOT Analysis
 TQM (Total Quality Management
 กฎ ก ค ศ ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน 2561
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 การวิเคราะห์ข้อสอบสมรรถนะผู้บริหาร

::คู่มือเตรียมสอบ VIP ::
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
 จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

::ปกเอกสารต่าง ๆ Free::
 แฟ้มสะสมงาน
 แผ่นพับแนะนำตัว
 ปก ชุดที่ 1

::Download File VIP::
 ความสามารถทั่วไป (โอเปอร์เรชั่น)
 การบริหารงานในหน้าที่ (งานวิชาการ ชุดที่ 1)
 งานในหน้าที่ (บริหารงบประมาณ ชุดที่ 1)
 ความสามารถทั่วไป ก.พ. (สูตรการหาอนุกรม)
 SMART : การตั้งเป้าหมายที่ดี
 I AM READY
 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (Key Performence Indicator : KPI)
 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors : CSFs)
 ทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor Theory)
 ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน Performance Management : PM
 ทฤษฎีตาข่ายการจัดการ (Managerial Grid)
 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
 การควบคุมภายใน
 ทฤษฎี X , Y , Z
 POSDCoRB
 ปลาทูโมเดล
 การจัดการความรู้
 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์เบิร์ก
 สรุปพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 สรุปสมรรถนะการบริหาร
 TEAMWORK
 Re engineering
 Balanced Scorecard
 PEST Analysis
 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
 7s McKinsey
 TQM (Total Quality Management

::คลังข้อสอบ (VIP)::
 ข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 ความรอบรู้ สู้ทุกสนามสอบ
 ข้อสอบความรอบรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 1
 ข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 ข้อสอบรัฐธรรมนูญ2560
 ข้อสอบวิชาชีพ
 รวมแนวข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นทุกสายงาน
 ข้อสอบที่ออกบ่อยครูผู้ช่วย
 ข้อสอบงานในหน้าที่ ชุดที่ 1
 ข้อสอบท้องถิ่น ชุดที่ 1
 คลังข้อสอบVIP ชุดที่ 3
 คลังข้อสอบVIP ชุดที่ 2
 คลังข้อสอบVIP ชุดที่ 1
 แนวข้อสอบความรู้ทางการนิเทศการศึกษา

::Link Youtube::
 Youtube : ผอ.หนุ่ม ครับ

::คลังข้อสอบกลุ่มVIP::
 ข้อสอบผู้บริหาร VIP 2563 ชุดที่ 1
 คลังข้อสอบกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชมแล้ว

ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ผอ.หนุ่มติวเตอร์ @ 2018 สงวนลิขสิทธิ์